Teplárna Náchod

Obchodní firma

innogy Energo, s.r.o.

Adresa sídla

Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10

IČO

25115171

DIČ

CZ25115171

Název zařízení

Teplárna Náchod

Adresa zařízení

Plhovská 544, 547 35 Náchod

Zdroj oblast Z1

Kotle K5, K6 (typ OKP 25, uvedeny do provozu v roce 1985) jsou parní vodotrubné, dvoububnové kotle s přirozeným oběhem. Kotle jsou provozovány jako kotle hlavní. Kotel K5 (2 nízko-emisními hořákyWeishaupt typ G 70/4 ZM-NR - A), spaluje zemní plyn, je provozován se jmenovitým tepelným příkonem 18,65 MWt a jmenovitým tepelným výkonem 16,8 MWt a dosahuje tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Kotel K6 (2 nízko-emisními hořákyWeishaupt typ G 70/4 ZM-NR - A), spaluje zemní plyn, je provozován se jmenovitým tepelným příkonem 18,25 MWt a jmenovitým tepelným výkonem 16,8 MWt a dosahuje tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Kotle K5 a K6 jsou umístěny v samostatném provozním celku a spaliny jsou odváděny z technologických důvodů do společného komína. Kotle jsou umístěny na stavební parcele číslo 735/3 v katastrálním území Náchod.

Kotle K11, K13 (typ OB 16, kotel K11 byl uveden do provozu v roce 1978 a kotel K13 v roce 1979) jsou parní vodotrubné, dvoutahové kotle s přirozeným oběhem spalující TTO. Každý kotel je provozován se jmenovitým tepelným příkonem 12 MWt a jmenovitým tepelným výkonem 10,6 MWt a dosahuje tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Kotle K11, K13 jsou umístěny v samostatném provozním celku a spaliny jsou odváděny z technologických důvodů do samostatného komína. Kotle jsou umístěny na stavební parcele číslo 478/1 v katastrálním území Náchod.

Základní technické údaje - parametry zdrojů

 

Instalovaný tepelný výkon (MWt)

Instalovaný elektrický výkon (MWe)

kotel K5

16,8

 

kotel K6

16,8

 

kotel K11

10,6

 

kotel K13

10,6

 

celkem

54,8

 

Zdroj Z3

Zdroj Z3 zahrnuje teplovodní plynovou kotelnu, kogenerační jednotku, včetně STL přípojky a rozvodu plynu k výrobě tepla a elektrické energie formou spalování zemního plynu, přenos vyrobeného tepla do teplonosného média, jímž je topná voda UT. Pomocí oběhových čerpadel je topná voda rozváděna distribuční soustavou k jednotlivým odběratelům.

Vyrobená elektrická energie je transformována prostřednictvím transformátoru na napětí 10 kV a vyvedena do trafostanice ČEZ.

Zdroj Z3 je umístěn v objektu bývalé VS 09 na Mánesově nábřeží v Náchodě (Běloves).

Základní technické údaje - parametry zdrojů

 

Instalovaný tepelný výkon (MWt)

Instalovaný elektrický výkon (MWe)

kotel K31

1,0

 

kotel K32

1,0

 

kotel K33

1,0

 

kogenerační jednotka KGJ31

1,076

0,834

celkem

4,076

0,834

Zdroje Kladská

V lokalitě ul. Kladská jsou provozovány 3 plynové kotelny o celkovém instalovaném tepelném výkonu 0,345 MWt.

Plynové zařízení K34: zdroj tepla se skládá ze dvou závěsných kondenzačních kotlů Baxi LUNA DUO-TEC, každý o výkonu 47 kW při teplotním spádu topné vody 80/60 °C, hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků a regulace plynových kotlů.

Plynové zařízení K35: zdroj tepla se skládá z jednoho závěsného kondenzačního kotle Baxi LUNA DUO-TEC o výkonu 47 kW při teplotním spádu topné vody 80/60 °C, hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků a regulace plynového kotle.

Plynová kotelna K36: zařízení se sestává ze dvou závěsných kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO – TEC, každý o výkonu o výkonu 11,4 – 102 kW při teplotním spádu topné vody 80/60 °C, hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků a regulace plynových kotlů.

Základní technické údaje - parametry zdrojů

 

Instalovaný tepelný výkon (MWt)

Instalovaný elektrický výkon (MWe)

plynové zařízení K34

0,094

 

plynové zařízení K35

0,047

 

plynová kotelna K36

0,204

 

celkem

0,345

 

Zdroj Z4

Zdroj Z4 zahrnuje kogenerační jednotku, včetně STL přípojky a rozvodu plynu k výrobě tepla a elektrické energie formou spalování zemního plynu, přenos vyrobeného tepla do teplonosného média, jímž je topná voda UT. Tato topná voda je následně využívána jako zdroj energie ve VS SUN1 a VS SUN2 a dále pro ohřev TV pro SUN1.

Vyrobená elektrická energie je transformována prostřednictvím transformátoru na napětí 35kV a vyvedena do trafostanice ČEZ.

Zdroj Z4 je umístěn v objektu VS16 a VS45 v Zelené ul. v Náchodě.

Základní technické údaje - parametry zdrojů

 

Instalovaný tepelný výkon (MWt)

Instalovaný elektrický výkon (MWe)

kogenerační jednotka KGJ41

1,188

0,999

celkem

1,188

0,999

 

Modernizace soustavy CZT v Náchodě je spolufinancována Evropskou unií

Projekt Optimalizace soustavy CZT Náchod - oblast č.1 – Plhov - část 1.3, lokalita Kladská, registrační číslo CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0023624 je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu společnosti innogy Energo, s.r.o., je realizace technických úpravy v distribuční soustavě CZT Náchod, oblasti Plhov, lokalitě Kladská, a to za účelem zvýšení její účinnosti.

Jedním z efektivních způsobů zvýšení účinnosti teplárenské sítě je změna teplonosného média z páry na teplou vodu. Hlavní výhodou je snížení tepelných ztrát potrubních rozvodů. Projekt řeší náhradu dožitých parních rozvodů v oblasti kolem ulice Kladská v Náchodě a jejich nahrazení novými teplovodními rozvody v moderním předizolovaném provedení.

V rámci projektu budou částečně využity stávající trasy parovodů, částečně dojde k výstavně nových teplovodních tras. Bylo zvoleno řešení s realizací postupným vytěsňováním parovodu, z toho důvodu je třeba realizovat část nové trasy přes areál Teplárny Náchod a podél stávající železniční vlečky. Zbývající části navržených rozvodů jsou realizovány převážně ve stávajících trasách původních parovodů.

Projekt dále řeší úpravy stávajících výměníkových stanic, úpravy stávajících odběrných míst a vybudování nových objektových předávacích stanic (OPS) u jednotlivých odběratelů tepla. Rovněž budou realizovány nejnutnější úpravy rozvodů v jednotlivých objektech tak, aby bylo možné nové OPS napojit na stávající rozvody topné vody, studené vody, teplé vody a cirkulace.

Modernizace rozvodů teplonosného potrubí úsporu se projeví v úspoře provozních nákladů a sníží se i ztráty spojené se zastaralou soustavou zásobující lokalitu teplem. Úspora provozních nákladů se ve svém důsledku promítne do snížení nákladů u konečného uživatele. Nahrazením parního potrubí za teplovodní dojde k vyšší úspoře primární energie, snížení emisí skleníkových plynů včetně emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic. V širším spektru cílů projekt přispěje zejména k úspoře primárních zdrojů na výrobu využitelné energie a ochraně životního prostředí.

Optimalizace soustavy CZT Náchod