Teplárna Plhov

Obchodní firma

innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o.

Adresa sídla

Plhovská 544, 547 01 Náchod

IČO

07846738

DIČ

CZ07846738

Název zařízení

Teplárna Plhov

Adresa zařízení

Plhovská 544, 547 35 Náchod

Zdroj oblast Z1

Základní technické údaje - parametry zdrojů

 

Instalovaný tepelný výkon (MWt)

Instalovaný elektrický výkon (MWe)

kotel K9

10,809

 

kogenerační jednotka KGJ1

1,081

0,999

kogenerační jednotka KGJ2

1,066

0,999

celkem

12,956

1,998

Plynový kotel K9 je umístěn do stavebně uzavřeného prostoru (vestavba) v objektu kotelny. Součástí je integrovaný přehřívák a ekonomizér o parním výkonu 16 t/h a tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Jmenovitý teplený příkon plynového kotle je 11,318 MW (jmenovitý teplený výkon 10,809 MW). Parní plynový kotel K9 pracuje samostatně, nezávisle. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Spaliny jsou odváděny kouřovodem do samostatné oddělené komínové vložky stávajícího komínu C100.

Plynové kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2 jsou umístěné v objektu kotelny. KGJ1 a KGJ jsou izolovány v protihlukových krytech (kapotách). Jmenovitý teplený příkon KGJ1 je 2,366 MW (jmenovitý teplený výkon 1,081 MW). Jmenovitý teplený příkon KGJ2 je 2,363 MW (jmenovitý teplený výkon 1,066 MW).

Vlastní KGJ se skládají z rámu a zachycovací vany, na kterých je instalován generátor a motor do funkčního celku. Pro získání tepla ve spalinách je do spalinové cesty každé KGJ vložen spalinový modul se spalinovými výměníky. Každá kogenerační jednotka pracuje samostatně, nezávisle. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě.

Každá kogenerační jednotka má odváděny spaliny kouřovodem zvlášť do samostatné oddělené komínové vložky ve stávajícím komínu C100.

Vyrobená elektrická energie je předávána do distribuční soustavy. Kogenerační jednotka KGJ1 je připojena do distribuční soustavy 10 kV. Kogenerační jednotka KGJ2 je připojena do distribuční soustavy 35 kV.