Mikrokogenerační jednotky

Společná výroba elektřiny a tepla je v České republice stále spojena hlavně s kogeneračními jednotkami s výkonem řádu stovek kWe až jednotek MWe. Lze konstatovat, že čím jsou kogenerační jednotky větší, tím jsou nižší investiční náklady na jednotkové množství vyrobené energie a tím je tedy pořízení kogenerační jednotky provozně i ekonomicky zajímavější.

Poslední dobou prošel dynamickým rozvojem a je stále více populární i segment tzv. mikrokogeneračních jednotek, tedy jednotek do výkonu 50 kWel.

Zásadním aspektem pro rozvoj mikrokogenerace – nová kategorie podpory v Cenovém rozhodnutí ERÚ pro rok 2022 „0 - 50 kWel“, provozní časový fond 6 ‍000 h.

Mikrokogenerační jednotku lze teoreticky umístit všude, kde se spotřebovává tepelná energie, představme si ji tedy jako zařízení instalované pro účely zásobování energií jednotlivých budov. Zejména z pohledu ekonomiky celého projektu se jeví jako zásadní podmínka, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována v místě instalace. Prodej elektřiny do sítě je za současně nastavených podmínek ztrátový a vyplatí se jen ve zcela specifických podmínkách. Dalším nezanedbatelným aspektem je i to, buduje-li se zařízení jako zcela nový zdroj v kombinaci s plynovým kotlem, nebo rozšiřuje-li nebo supluje-li kogenerační jednotka stávající zdrojovou základnu. I když mikrokogenerační jednotky disponují relativně malým výkonem, dokážou vyrobit překvapivě velké množství tepla i elektrické energie.

Důvody pro instalaci kogeneračních/mikrokogeneračních jednotek

 • Společnou výrobou elektrické a teplené energie se zvyšuje účinnost využití primárního paliva.
 • Možnost umístit výrobu do místa spotřeby energie a tím snížit ztráty vznikající přenosem energie do místa spotřeby.
 • Kogeneraci lze snadno připojit ke stávající technologii.
 • Kogenerační výroba vede k omezení znečištění životního prostředí.

Posouzení, zda je konkrétní objekt vhodný pro instalaci mikrokogenerační jednotky se děje v několika zásadních krocích

 • Podrobný rozbor požadavku na dodávku tepla (denní diagram) a elektrické energie (hodinový/čtvrthodinový diagram) v soustavě – tento údaj je zásadní pro stanovení výkonu zdroje a velikosti akumulační nádoby.
 • Odhad investičních nákladů spojených s instalací energetického zdroje a následně posouzení dopadu instalace zdroje na stávající energetické systémy.
 • Posouzení prostorových dispozic pro výstavbu zařízení.
 • Nebrání-li instalaci zdroje legislativní požadavky (hluk, emise, aj.).
 • Dostatečně kapacitní připojení energií (zemní plyn, elektrická energie).

Potenciální oblasti využití mikrokogenerace

 • Bytové domy a menší komplexy obytných budov
 • Hotely a penziony
 • Nemocnice
 • Internáty a vysokoškolské koleje
 • Administrativní budovy a školy
 • Obchody a obchodní centra
 • Plavecké bazény a sportovní střediska
 • Průmyslové podniky
 • Rodinné domy aj.

Máte-li zájem o tento produkt kontaktujte naše manažery.

Marek Jarůšek
E marek.jarusek@innogy.cz

David Socha
E david.socha@innogy.cz