Dodávky tepelné energie

Parní primární síť

Pára dodávána celoročně, využití pro technologické potřeby podniků, vytápění komerčních (nekomerčních) prostor a to včetně přípravy teplé vody.

Cenová úroveň „primární cena “: uplatňována u odběrných míst, kde si odběratel na svůj náklad zajistí výměníkovou stanici a bude ji udržovat (provozovat) v souladu s platnou legislativou. Při dodávce páry do odběrného místa, končí dodávka od dodavatele vstupem páry do odběrného místa.

Napojování objektů k parním rozvodům a způsob měření:

  • Přímé připojení, s měřením vstupní páry. Výhradně určeno jen pro odběratele s technologickým odběrem větším jak 1000GJ/rok (277 778 kW/rok). Při technologické úrovni předání nemusí být zajištěna 100% návratnost kondenzátu. Měřena dodaná pára včetně parametrů.
  • Připojením přes technologické zařízení (výměníkovou stanici) zajišťující transformaci pára/topná voda (teplá voda). Zařízení musí být uzpůsobeno tak, aby byla vždy zajištěna 100% návratnost kondenzátu. Měřen vratný kondenzát vodoměrem (průtokoměrem), na teplo se změřený kondenzát přepočte přes tepelný obsah v páře (tzv. entalpii).

Teplovodní primární síť

Teplovod je možné využívat pro vytápění komerčních a nekomerčních prostor a to včetně decentralizované přípravy teplé vody. Teplá (topná voda) dodávána celoročně, dodavatelem je regulována na teplotu 65-105°C a to v závislosti na venkovní teplotě.

Cenová úroveň „primární cena“: Uplatňována u odběrných míst, kde si odběratel na svůj náklad zajistí předávací stanici a bude ji udržovat (provozovat) v souladu s platnou legislativou. Při dodávce topné vody do odběrného místa, končí dodávka od dodavatele vstupem topné vody do objektu včetně měřícího a tlakového vyvažovacího zařízení.

 

Napojování objektů k teplovodním rozvodům a způsob měření:

  • Připojením přes technologické zařízení (tzv. předávací stanici) zajišťující úpravu parametrů dodávaného média a přípravu teplé vody. Dodanou topnou vodu do odběrného místa odběratele měří dodavatel tepelné energie, přes metrologicky ověřená (stanovená) měřidla.

Teplovodní sekundární síť

Jedná se o nejkomfortnější způsob předání tepelné energie do odběrných míst. Dodavatel na svůj náklad a přes vlastní anebo pronajaté technologické zařízení zajišťuje přípravu topné vody a teplé vody.

Cenová úroveň „sekundární cena“: Započteny veškeré náklady spojené s investicí, údržbou a provozem. Zařízení provozuje dodavatel v souladu s platnou legislativou, maximální péčí, aby se předcházelo možným poruchovým stavům a konečný zákazník nezůstal bez tepla a teplé vody.

Parametry topné a teplé vody:

  • Topná voda - připravována v topném období, které začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem změnit podle potřeb odběratele. Rozhodující vliv na průběh topení má vývoj venkovních teplot. V topném období se začíná topit, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů Celsia a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty pro následující den. Topná voda je dodavatelem regulována na teplotu 40-80°C, v závislosti na venkovní teplotě.
  • Teplá voda - připravována v souladu s vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., která určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 - 55 °C, a to v době minimálně od 6.00 do 22.00 hodin mimo odběrové špičky.

Dodanou topnou vodu do odběrného místa odběratele měří dodavatel tepelné energie přes metrologicky ověřená (stanovená) měřidla. V bytových domech měří odběratel dodanou teplou vodu do bytů přes vlastní poměrová měřidla (součet náměrů poměrových měřidel za celé odběrné místo hlásí v období fakturace dodavateli).