Energetický kontrakting

  • ekonomicky přizpůsobené financování investic do zařízení včetně zajištění obchodních rizik
  • rychlé poskytnutí prostředků, nepodmíněné žádnými majetkovými ani finančními závazky
  • poskytnutí technického know-how při rekonstrukcích, modernizacích a výstavbách nových zařízení k výrobě a distribuci elektřiny a tepla

 

V rámci energetického kontraktinu poskytujeme komplexní službu, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu a provozování po předem definovanou dobu.

Metoda funguje na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje.

Zákazník splácí náklady na realizaci projektu postupně odběrem tepla/elektřiny za sjednanou cenu (obvykle formou vzorce navázaného na palivo).

innogy převezme veškeré činnosti s jejím provozem na předem stanovenou dobu (obvykle ‍5 ‍- ‍15 ‍let).

Po ukončení stanovené doby přechází realizovaný projekt do majetku zákazníka za sjednanou cenu (obvykle za zůstatkovou hodnotu převáděného majetku).

innogy nese veškerá rizika projektu a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, nese i finanční dopady tohoto neúspěchu.

Máte-li zájem o tento produkt kontaktujte naše manažery.